نمایندگی ها

شرکت دام نوژن سرو پارس به عنوان نماینده انحصاری شرکتهای امریکایی J.L.G Enterprizen, Bovi Trac ,Cutting Edge Genetics, Global Ag Alliance ,TRANS OVA GENETIC، GB gentics, CBS Genetics, Black Silverبوده و همچنین نماینده انحصاری شرکت Globifield از کشور هلند در ایران می باشد.