اسپرم های موجود از شرکت های زیر بوده و شامل اسپرم های گاو و گاومیش از شرکت COFA ایتالیا می باشد.