خدمات دامپزشکی

از اهداف مهم  بخش  تمرکز بر بهداشت و پیشگیری و سپس تشخیص و درمان مورد نیاز، توسعه  آنها، بکارگیری نیروهای متخصص به منظور  سلامت دام، حفظ و ارتقا بهداشت در دامداریها میباشد. همچنین درمان و پیگیری تخصصی بیماریهای پیچیده از اهداف این شرکت است که با کادری بسیار حرفه ای و مجرب انجام میپذیرد.
black cow