صدور شناسنامه دام

ثبت انساب و تشکیل شجره برای نسلهای متوالی، تشکیل بانک اطلاعات ژنتیکی و بیماریهای ژنتیکی، متمایز شدن دامهای کارآمد و اصیل از سایر دامها، ارائه بهتر خدمات از سوی دولت به دامهای ثبت شده و دارای شناسنامه، پیشگیری از سوءاستفاده افراد غیر صلاحیت دار جهت صدور شناسنامه، زمینه سازی برای حمایت‌های اقتصادی از پرورش دهندگان و صادر کنندگان دام، زمینه سازی برای امور اصلاح نژادی مانند خالص نمودن اکوتیپ‌های مناطق مختلف کشور، سنتز نژادهای جدید، بهبود صفات نژادهای موجود و ثبت داخلی و بین المللی نژاد‌ها و هویت دار شدن دامها و تعیین مالکیت آن‌ها از جمله مزایای شناسنامه دار کردن دام میباشد.